Izšķir tirgojamos un netirgojamos atbilstošos aktīvus.

Tirgojamie aktīvi ir valstu valdību u.c. publiskā sektora iestāžu, starptautisko institūciju emitēti parāda vērtspapīri, nodrošinātās obligācijas, nefinanšu sabiedrību emitēti parāda vērtspapīri, nenodrošinātās banku obligācijas un ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (ABS).

Netirgojamie aktīvi ir kredītprasības, kredītiestāžu termiņnoguldījumi nacionālajā centrālajā bankā un netirgojami neliela apjoma ar aktīviem nodrošināti parāda instrumenti (RMDB). Eurosistēmas atbilstošo tirgojamo aktīvu saraksts publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē