Eirosistēma var veikt četru veidu tirgus operācijas, piešķirot darījuma partneriem eiro resursus pret atbilstošu un konkrēti definētu vērtspapīru ķīlu:

– galvenās refinansēšanas operācijas;
– ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas;
– precizējošās operācijas;
– strukturālās operācijas.
 

Monetārās operācijas Eirosistēmā parasti notiek decentralizēti. Tas nozīmē, ka ECB Valde pieņem lēmumus par monetāro operāciju rīkošanu, bet Eirosistēmas centrālās bankas īsteno šos lēmumus praksē.

Galvenās refinansēšanas operācijas ir likviditāti palielinošas operācijas, kuras reizi nedēļā veic izsolēs ar fiksētu vai mainīgu procentu likmi. Šo operāciju termiņš parasti ir 1 nedēļa. Fiksētas procentu likmes operācijām centrālās bankas naudas cena noteikta jau iepriekš atbilstoši monetārās politikas nostājai. Mainīgas procentu likmes operācijām monetārās politikas īstenošanai tiek izteikta kā minimālā procentu likme, kas kalpo kā apakšējā robeža centrālās bankas naudas cenai. 

Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas ir likviditāti palielinošas operācijas, ko veic katru mēnesi. To termiņš parasti ir 3 mēneši, tādējādi bankām tiek nodrošināta iespēja apmierināt brīvo līdzekļu vajadzības ilgākam periodam.

Precizējošās operācijas veic atsevišķos gadījumos, lai pārvaldītu likviditāti tirgū un ietekmētu procentu likmju virzību, un īpaši – lai mazinātu negaidītu tirgus likviditātes svārstību ietekmi uz procentu likmēm. Līdztekus papildu finansējuma nodrošināšanai precizējošās operācijas var izmantot arī, lai piesaistītu kredītiestāžu termiņnoguldījumus. Lielākā daļa precizējošo operāciju tiek veiktas rezervju prasību izpildes periodu pēdējās dienās. Precizējošās operācijas parasti veic valstu centrālās bankas, izmantojot ātrās izsoles vai divpusējās procedūras. ECB Padome var izlemt, ka izņēmuma kārtā precizējošās divpusējās operācijas var veikt arī pati ECB.

Ja nepieciešams koriģēt Eirosistēmas strukturālo pozīciju pret finanšu sektoru, var veikt ilgtermiņa strukturālās operācijas. Šim nolūkam var izmantot parāda instrumentu emisiju vai vērtspapīru pārdošanu un pirkšanu.

1.tabula. Pārskats par Eirosistēmā izmantotajiem atklātā tirgus operāciju veidiem

 

Atklātā tirgus operācijas

Darījumu veidi

Termiņš

Biežums

Procedūra

 

Likviditāti palielinošie 

Likviditāti samazinošie 

 
 

Galvenās refinansēšanas operācijas

Reversie darījumi

1 nedēļa

Katru nedēļu

Galvenās refinansēšanas operācijas

 

Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas

Reversie darījumi

3 mēneši

Katru mēnesi

Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas

 

Precizējošās operācijas

Reversie darījumi

Reversie darījumi

Nestandartizēts

Neregulāri

Precizējošās operācijas

 

Valūtas mijmaiņas darījumi

Termiņnoguldījumu piesaiste

       
 

Valūtas mijmaiņas darījumi

       

Strukturālās operācijas

Reversie darījumi

Parāda sertifikātu emisija

Standartizēts/

nestandartizēts

Regulāri un neregulāri

Strukturālās operācijas

 

Tiešā pirkšana

Tiešā pārdošana

Neregulāri