Nosakot šādu ECB monetārās politikas centrālo mērķi, Līgums atspoguļo mūsdienīgu ekonomisko domāšanu par monetārās politikas nozīmi, darbības jomu un robežām un veido pamatu dalībvalstu centrālo banku darbības institucionālajai un organizatoriskajai kārtībai eiro zonā.

Eirosistēma atbalsta arī ES vispārējos ekonomiskās politikas mērķus, t.sk. ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes un augstas konkurētspējas nodrošināšanu, ja tie nenonāk pretrunā ar mērķi uzturēt cenu stabilitāti.

Lai sekmīgi īstenotu noteiktos monetārās politikas mērķus, svarīgs priekšnoteikums ir valstu centrālo banku neatkarība no valdības institūcijām un to lēmumiem. Institucionālā neatkarība nepieciešama, jo monetārās politikas īstenošanu nepieciešams veikt, vadoties pēc vidējā termiņa un ilgtermiņa perspektīvas, un monetārās politikas veicēji nedrīkst pakļauties īstermiņa interesēm. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 123.pantu, institucionālā neatkarība nozīmē arī aizliegumu valsts centrālajai bankai finansēt valdības vai tās institūciju jebkāda veida izdevumus.