en

Mantas izsole

Latvijas Banka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod lietotu kustamo mantu (automobili, kafijas aparātu, seifus u.c.).

Ar izsoles norises kārtību, izsoles objektu sarakstu un izsoles pieteikumā norādāmo informāciju var iepazīties Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv sadaļā "Par mums", izvēlnē "Mantas izsole un nodošana bez atlīdzības", apakšizvēlnē "Mantas izsole".

Izsoles kārtība

Kustamās mantas atrašanās vietas (katras mantas atrašanās vieta norādīta izsoles norises kārtībā) ir Rīgā (K. Valdemāra iela 2A un Bezdelīgu iela 3) un Mārupē (Smiltnieku iela 2). Kustamās mantas apskate iespējama līdz 2019. gada 4. decembrim darbadienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00, savu ierašanos iepriekš saskaņojot ar izsoles norises kārtības 11. punktā norādīto kontaktpersonu.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 4. decembrim:

  1. iesniedz rakstisku pieteikumu:

– nosūtot pa pastu uz adresi: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, vai
– iesniedzot personiski K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, pirmdienās–ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15, iepriekš savu ierašanos saskaņojot pa tālruni 67022550, vai
– nosūtot uz e-pasta adresi info@bank.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu;

  1. pirms pieteikuma iesniegšanas pārskaita nodrošinājumu ar maksājuma mērķa norādi "Izsoles nodrošinājums" un to izsoles objektu numuriem, kuru izsolē vēlas piedalīties.

Rekvizīti:

saņēmējs: Latvijas Banka, vien. reģ. Nr. 90000158236;
norēķinu konta Nr.: LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0;
saņēmēja banka: Latvijas Banka, BIC LACBLV2X.
Visi maksājumi izsoles ietvaros veicami eiro bezskaidrā naudā.

Izsole notiks 2019. gada 6. decembrī plkst. 14.00 K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā.

Kustamā manta bez atlīdzības

Latvijas Banka valsts iestādēm, atvasinātām publiskām personām vai citiem publisko tiesību subjektiem bez atlīdzības nodod lietotu kustamo mantu (mēbeles, naudas ratus un galda kājas).

Mantas saraksts

Kustamās mantas atrašanās vieta – K. Valdemāra iela 2A, Rīga. Publiskās personas vai tās iestādes pārstāvis var apskatīt kustamo mantu un pārliecināties par tās tehnisko stāvokli līdz 2019. gada 4. decembrim katru darbadienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00, savu ierašanos iepriekš saskaņojot pa tālruni 67022550 vai nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: Einars.Ciss@bank.lv.

Publiskās personas vai to iestādes, kurām minētā kustamā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, līdz 2019. gada 4. decembrim (pieteikuma saņemšanas datums Latvijas Bankā):

  1. iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieteikumu:

– nosūtot pa pastu (adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050) vai
– nosūtot pa faksu 67022160, vai
– iesniedzot personiski K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, pirmdienās–ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 (piektdienās – no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15), iepriekš sazinoties ar Latvijas Bankas pārstāvi pa tālruni 67022550, vai
– nosūtot pa e-pastu (adrese: info@bank.lv) ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu;

  1. pieteikumā norāda, kāda atsavināmā kustamā manta publiskajai personai vai tās iestādei nepieciešama, kā arī publiskās personas vai tās iestādes adresi, tālruņa numuru un pilnvaroto personu.

Kustamā manta tiks nodota bez atlīdzības tai publiskajai personai vai tās iestādei, kura pirmā iesniegs pamatotu pieteikumu. Ja uz vienu un to pašu kustamo mantu vienlaikus (vienā datumā) pieteiksies vairākas publiskās personas vai to iestādes, šīs mantas ieguvēju noteiks izlozē.