Latvijas Bankas darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas mērķi, pamatprincipus un īstenošanas un pārraudzības kārtību nosaka "Latvijas Bankas darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas politika", kuru apstiprina Latvijas Bankas padome.

Latvijas Bankas darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas mērķis ir nodrošināt Latvijas Bankas kritisko procesu nepārtrauktu izpildi vai izpildes nodrošināšanu un atjaunošanu atbilstošā līmenī un pieņemamā laikā iespējamo darbības pārtraukumu gadījumos, kā arī efektīvu incidentu un krīžu pārvaldīšanu.

Latvijas Bankas darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas politikas īstenošanu nodrošina Latvijas Bankas valde, bet pārraudzību par politikas īstenošanu veic Latvijas Bankas drošības uzraudzības komisija.

Latvijas Bankā ir noteikti kritiskie procesi, kuru pārtraukšana var izraisīt negatīvas sekas Latvijas finanšu sistēmai vai negatīvi ietekmēt Latvijas Bankas spēju veikt normatīvajos aktos noteiktu uzdevumu vai piedalīties Eiropas Centrālo banku sistēmas funkciju izpildes nodrošināšanā, maksimāli pieļaujamie kritisko procesu izpildes pārtraukuma laiki un šo procesu izpildes nodrošināšanai izmantotie kritiskie resursi. Latvijas Bankas valde periodiski pārskata un kritisko procesu un kritisko resursu sarakstu. Latvijas Bankā tiek veikta to apdraudējumu apzināšana un novērtēšana, kuri var ietekmēt kritisko procesu izpildi un kritisko resursu pieejamību, kā arī veikti attiecīgie pasākumi šo apdraudējumu mazināšanai.

Latvijas Bankā darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jomā ir izstrādāti:

  1. normatīvie akti, kas nosaka darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas procesa organizēšanas kārtību un pienākumu sadali darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jomā, starpgadījumu, incidentu un krīžu pārvaldīšanas kārtību;
  2. rīcības plāni darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, kas nosaka, kā tiek nodrošināta nepārtraukta kritisko procesu izpilde un kritisko resursu pieejamība un tiek veikti preventīvie pasākumi kritisko procesu nepārtrauktas izpildes nodrošināšanai;
  3. rezerves darba vietu nodrošināšanas plāns, kas nosaka kritisko procesu veikšanā un krīžu pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku rezerves darba vietu atrašanās vietas, ja viņu darba vietas nav pieejamas un šo darba vietu aprīkojumu.

Latvijas Bankā tiek organizēta regulāra rīcības plānu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai testēšana un aktualizēšana un tiek sastādīts darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jomā veicamo mācību un testu plāns kārtējam gadam, kuru apstiprina Latvijas Bankas valde.


Noderīgas saites:

Eiropas Centrālās bankas saites