Rādītāja tvērums

Rezidentu finanšu iestāžu, nefinanšu sabiedrību, mājsaimniecību, mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizāciju un valdības kredītu atlikumi mēneša beigās Latvijas monetārajās finanšu iestādēs (izņemot Latvijas Banku)

Kredīti

Prasības, kas radušās darījumos ar ne-MFI, t.sk. aizdevumi, pārsnieguma kredīti, atjaunojamie kredīti, norēķinu karšu procentu un bezprocentu kredīti, prasības, kuras radušās finanšu līzinga un reverso repo darījumu rezultātā, drošības iemaksas, kuras saskaņā ar līguma nosacījumiem paredzēts atmaksāt, un netirgojamie ne-MFI emitētie parāda vērtspapīri.

Monetārā finanšu iestāde (MFI)

Centrālā banka, kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, naudas tirgus fonds un cita finanšu iestāde, kas pieņem noguldījumus vai tuvus noguldījumu aizstājējus no klientiem, kuri nav MFI, uz sava rēķina piešķir kredītus un veic ieguldījumus vērtspapīros, kā arī elektroniskās naudas iestāde, kuras pamatdarbība ir elektroniskās naudas emisija.

ne-MFI

Klienti, kuri nav MFI, t.sk. valdība, ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, alternatīvo ieguldījumu fondi, citi finanšu starpnieki, finanšu palīgsabiedrības, piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji, apdrošināšanas sabiedrības, pensiju fondi, nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas.

Papildu informācija

Dati statistikas datubāzē INTS

Dati Latvijas Bankas interneta vietnē

Statistika > Dati > MFI bilances un monetārā statistika > MFI bilances un monetārās statistikas rādītāji > 16.abc tabula

Datu publicēšanas kalendārs

Statistika > Datu publicēšanas kalendārs