Plašāka statistika par banku un monetāro statistiku ir atrodama šeit.

  Dati    
  2019 II 2019 I 2018 II
       
Aktīvu kopsumma* (perioda beigās; milj. eiro) 21 646.2 21 683.4 26 046.4
Aktīvu kopsummas* pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda beigām; %) -16.9 -20.6 -7.5
       
Rezidentiem izsniegto kredītu atlikums (perioda beigās, milj. eiro) 11 870.0 11 922.0
12 377.8
t.sk. kredīti eiro  11 686.6 11 732.0 12 058.0
kredīti ārvalstu valūtās 183.4 190.0 319.7
Rezidentiem izsniegto kredītu atlikuma pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) -4.1 -3.7 -2.8
Rezidentiem izsniegto kredītu vidējās svērtās procentu likmes (%)      
kredītiem nefinanšu sabiedrībām eiro 2.5 2.4 3.4
kredītiem nefinanšu sabiedrībām ārvalstu valūtā 5.3 6.8 5.9
kredītiem mājsaimniecībām eiro 5.2 5.2 5.6
t.sk. mājokļa iegādei 2.6 2.6 2.6
kredītiem mājsaimniecībām ārvalstu valūtā 9.3 4.4 4.0
t.sk. mājokļa iegādei 5.3 1.6 2.3
       
No rezidentiem piesaistīto noguldījumu atlikums (perioda beigās; milj. eiro) 12 151.8 12 137.2 11 308.9
t.sk. noguldījumi eiro  11 146.0 11 096.7 10 066.5
noguldījumi ārvalstu valūtās 1 005.8 1 040.5 1 242.4
No rezidentiem piesaistīto noguldījumu vidējās svērtās procentu likmes (%)      
nefinanšu sabiedrību termiņnoguldījumiem eiro 0.01 0.01 0.6
nefinanšu sabiedrību pieprasījuma noguldījumiem eiro 0.00 0.00 0.00
nefinanšu sabiedrību termiņnoguldījumiem ārvalstu valūtās 1.0 1.2 1.2
nefinanšu sabiedrību pieprasījuma noguldījumiem ārvalstu valūtās 0.3 0.2 0.2
mājsaimniecību termiņnoguldījumiem eiro 0.5 0.7 0.8
mājsaimniecību pieprasījuma noguldījumiem eiro 0.01 0.01 0.03
mājsaimniecību termiņnoguldījumiem ārvalstu valūtās 1.8 1.7 0.9
mājsaimniecību pieprasījuma noguldījumiem ārvalstu valūtās 0.1 0.1 0.2
       
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi (perioda beigās; milj. eiro) 49.3 27.1 39.0
Kapitāls un rezerves (perioda beigās; milj. eiro) 2 365.1 2 340.5 3 166.1
       
Eiro izsniegto starpbanku kredītu vidējā svērtā procentu likme (%) -0.4 -0.4 -0.4
t.sk. uz nakti izsniegto starpbanku kredītu vidējā svērtā procentu likme (%) -0.4 0 -0.4
       
  2018 XII 2018 IX 2017 XII
Ilgāk par 90 dienām kavētie kredīti (% no kopējiem kredītiem)** 4.0 4.2 4.1

* Prasības pret valdību iekļautas kā tīrā (neto) pozīcija.
** Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācija.