MFI bilances statistika, ko publicē datubāzē INTS

Datubāzē INTS publiskotā monetāro finanšu iestāžu (MFI) bilances statistika sagatavota, izmantojot datus, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 ""Monetāro finanšu iestāžu Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti") . Pašlaik datubāzē INTS pieejama Latvijas MFI (izņemot Latvijas Banku) kopsavilkuma bilance, dati par MFI (izņemot Latvijas Banku) izsniegtajiem kredītiem un piesaistītajiem noguldījumiem. Datubāzē INTS dati tiek aktualizēti reizi mēnesī saskaņā ar interneta vietnē publiskoto kalendāru. Minētie dati atrodami arī interneta vietnes sadaļā "Statistika/MFI bilances un monetārā statistika"(MFI, izņemot Latvijas Banku, kopsavilkuma bilances dati – 6. un 8. punktā minētajās tabulās un dati par MFI, izņemot Latvijas Banku, izsniegtajiem kredītiem – 13.–15. punktā minētajās tabulās un piesaistītajiem noguldījumiem – 12. punktā minētajās tabulās).

MFI bilances un  monetārā statistika, ko publicē interneta vietnes sadaļā "Statistika/MFI bilances un monetārā statistika"

Interneta vietnes sadaļā "Statistika/MFI bilances un monetārā statistika" publicētās monetāro finanšu iestāžu (MFI) bilances un monetārās statistikas tabulas ir saskanīgas ar Latvijas Bankas publikācijas "Makroekonomisko Norišu Pārskats" statistikas tabulām. MFI bilances un monetārā statistika ietver statistiskos datus, kas tiek vākti no Latvijas Republikā reģistrētām MFI, t.i., no Latvijas Bankas, kredītiestādēm, ārvalstu kredītiestāžu filiālēm, elektroniskās naudas institūcijām, krājaizdevu sabiedrībām un naudas tirgus fondiem, saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātajiem noteikumiem. Dati tiek aktualizēti reizi mēnesī, izņemot 1. un 17. punktā minēto tabulu datus, kas tiek aktualizēti reizi ceturksnī.

Latvijas MFI (izņemot Latvijas Banku) kopsavilkuma bilance (sk. 6. un 8. punktā minētās tabulas), dati par MFI (izņemot Latvijas Banku) izsniegtajiem kredītiem (sk. 13.–15. punktā minētās tabulas) un dati par MFI (izņemot Latvijas Banku) piesaistītajiem noguldījumiem (sk. 12. punktā minētās tabulas) tiek publicēti arī datubāzē INTS.

Statistiskā informācija sagrupēta šādi.

1.–5. Latvijas Bankas un monetārie rādītāji

1. Monetārie rādītāji un procentu likmes (1. tabula)

Tabulā atspoguļoti galvenie naudas piedāvājumu un finanšu tirgu raksturojošie rādītāji – eiro zonas M1, M2 un M3, kā arī Latvijas devuma eiro zonas M3 galvenās sastāvdaļas, izsniegto kredītu un piesaistīto noguldījumu rādītāji, valdības obligāciju peļņas likmes, starpbanku naudas tirgus indekss EURIBOR un biržas NASDAQ OMX Riga indekss OMXR. Šo rādītāju avots ir Latvijas Bankas, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, Euribor-EBF un NASDAQ OMX Riga dati.

 2. Latvijas Bankas naudas pārskats (3. tabula)

Tabulā atspoguļoti centrālās bankas naudas piedāvājumu – eiro zonas naudas bāzi – veidojošie atbilstošie Latvijas Bankas bilances rādītāji: skaidrā nauda apgrozībā, kredītiestāžu tekošie konti un ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības Latvijas Bankā, kā arī ārējie aktīvi un ārējās saistības, kredīti eiro zonas MFI, valdības sektoram un citiem eiro zonas rezidentiem.

3. Monetārie rādītāji un to sastāvdaļas (saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas metodoloģiju; 4. tabula)

Tabulā atspoguļoti Latvijas monetārie rādītāji un atbilstošie bilances posteņi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas metodoloģiju. Tiek aprēķināti un publicēti šādi monetārie rādītāji.

Latvijas devums M1 – šaurās naudas rādītājā –, kas ietver visās valūtās MFI uz nakti veiktos noguldījumus.

Latvijas devums M2 – vidējās naudas rādītājā –, kas ietver devumu M1 un visās valūtās veiktos noguldījumus ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem ieskaitot (īstermiņa krājnoguldījumi), kā arī visās valūtās veiktos noguldījumus MFI ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem ieskaitot (īstermiņa noguldījumi).

Latvijas devums M3 – plašās naudas rādītājā –, kas ietver devumu M2, repo darījumus, MFI emitētos parāda vērtspapīrus ar termiņu līdz 2 gadiem ieskaitot un naudas tirgus fondu akcijas un daļas. 

5. Latvijas banku sistēmas naudas pārskats (10. tabula)

Tabulā atspoguļoti naudas piedāvājumu veidojošie MFI kopsavilkuma bilances rādītāji: MFI (izņemot Latvijas Banku) piesaistītie noguldījumi, kā arī banku sistēmas tīrie ārējie aktīvi un tīrie iekšējie aktīvi.

6.–10. MFI pamatrādītāji

6. MFI (izņemot Latvijas Banku) kopsavilkuma bilance (7. tabula)

Tabulā atspoguļota Latvijas MFI (izņemot Latvijas Banku) saskaņoto bilanču summa.

7. MFI konsolidētā bilance (8. tabula)

Tabulā atspoguļota MFI konsolidētā bilance, kas iegūta, aprēķinot Latvijas MFI kopsavilkuma bilances pozīciju saldo. Tā kā uzskaites paņēmieni mazliet atšķiras, MFI savstarpējo posteņu summa ne vienmēr ir vienāda ar nulli, tāpēc atlikums tiek ietverts MFI savstarpējo saistību pārsniegumā.

8. MFI (izņemot Latvijas Banku) kopsavilkuma bilance (9.ab tabula)

Tabulā atspoguļota Latvijas MFI (izņemot Latvijas Banku) kopsavilkuma bilance, kas ir saskaņoto bilanču summa.

9. MFI (izņemot Latvijas Banku) ārzemju aktīvi un ārzemju pasīvi (11.ab tabula)

Tabulā atspoguļota MFI (izņemot Latvijas Banku) ārzemju (nerezidenti ārpus Latvijas) aktīvus un ārzemju (nerezidenti ārpus Latvijas) pasīvus raksturojošā informācija.

10. MFI (izņemot Latvijas Banku) atsevišķas mēneša bilances pārskata pozīcijas valstu grupu dalījumā (12. tabula)

Tabulā atspoguļotas MFI (izņemot Latvijas Banku) prasības pret MFI; kredīti ne-MFI; saistības pret MFI; ne-MFI noguldījumi ES, pārējo eiro zonas valstu, pārējo valstu un starptautisko institūciju dalījumā.

11.–20. MFI (izņemot Latvijas Banku) piesaistītie noguldījumi, izsniegtie kredīti un vērtspapīru turējumi

11. Rezidentu finanšu iestāžu, nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību noguldījumu termiņstruktūra (latos un ārvalstu valūtā;13. tabula)
12. Finanšu iestāžu noguldījumi, nefinanšu sabiedrību noguldījumi, mājsaimniecību noguldījumi, valdības un nerezidentu noguldījumi (latos un ārvalstu valūtā; 14.abcdef tabula)
19. Rezidentu un nerezidentu noguldījumu valūtu dalījums (20.ab tabula)

Tabulās atspoguļota Latvijas finanšu iestāžu, nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību noguldījumu MFI (izņemot Latvijas Banku) termiņstruktūru un noguldījumu veidus, t.sk. repo darījumus, raksturojošā informācija (13. un 14.abcde tabula), kā arī valdības un nerezidentu noguldījumus raksturojošā informācija (14.f tabula). Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu grupēti atbilstoši brīdinājuma termiņam. Ilgtermiņa noguldījumi ietver noguldījumus, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par 1 gadu. MFI (izņemot Latvijas Banku) veikto noguldījumu valūtu dalījums atspoguļots 20.ab tabulā.

13. Rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegto kredītu termiņstruktūra (latos un ārvalstu valūtā; 15. tabula)
14. Finanšu iestādēm un nefinanšu sabiedrībām izsniegtie kredīti, mājsaimniecībām izsniegtie kredīti, valdībai un nerezidentiem izsniegtie kredīti (16.abc tabula)
15. Rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegto kredītu veidi (18. tabula)
19. Rezidentiem un nerezidentiem izsniegto kredītu valūtu dalījums (20.cd tabula)

Tabulās atspoguļota MFI (izņemot Latvijas Banku) Latvijas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegto kredītu termiņstruktūru un kredītu veidus raksturojošā informācija (15., 16.ab, un 18. tabula), kā arī valdības un nerezidentu kredītus raksturojošā informācija (16.c tabula). MFI (izņemot Latvijas Banku) izsniegto kredītu valūtu dalījums atspoguļots 20.cd tabulā.

16. Rezidentu nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti (37. tabula)

Tabulā atspoguļoti MFI (izņemot Latvijas Banku) Latvijas nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegtie atjaunojamie un pārsnieguma kredīti, norēķinu karšu bezprocentu kredīti un norēķinu karšu procentu kredīti.

17. Kredīti rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda dalījumā (38.ab. tabula)

Tabulā atspoguļoti MFI (izņemot Latvijas Banku) Latvijas nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegtie kredīti noteiktā termiņa, atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda dalījumā.

18. Neakciju vērtspapīru turējumi, akciju un citu kapitāla vērtspapīru turējumi (19.ab tabula)
19. Rezidentu un nerezidentu neakciju vērtspapīru turējumu un MFI (izņemot Latvijas Banku) emitēto parāda vērtspapīru valūtu dalījums (20.efg tabula)

Tabulās atspoguļota MFI (izņemot Latvijas Banku) vērtspapīru turējumus raksturojošā informācija (19.ab un 20.ef tabula) un MFI (izņemot Latvijas Banku) emitētos parāda vērtspapīrus raksturojošā informācija (20.g tabula).

21.–23. Ārvalstu valūtas darījumi

21. Galvenie ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumi veidu, dalībnieku un valūtu dalījumā (24. tabula)
Tabulā atspoguļoti skaidrā un bezskaidrā naudā veiktie kredītiestāžu darījumi. Skaidrā un bezskaidrā naudā veikto darījumu apjoms eiro aprēķināts, izmantojot oficiālo attiecīgās ārvalstu valūtas pārskata mēneša pēdējās dienas grāmatvedības kursu.

22. Ārvalstu valūtu pirkšana un pārdošana bezskaidrā naudā (25. tabula)
Tabulā atspoguļoti bezskaidrā naudā veiktie kredītiestāžu darījumi nozīmīgāko valūtu dalījumā. Darījumu apjoms eiro aprēķināts, izmantojot attiecīgās ārvalstu valūtas pārskata mēneša vidējo svērto kursu. Bezskaidrā naudā veikto darījumu apjoms eiro aprēķināts, izmantojot attiecīgās ārvalstu valūtas pārskata mēneša pēdējās dienas grāmatvedības kursu (valūtām, kurām ECB nenosaka grāmatvedības kursu, izmanto ThomsonReuters mēneša pēdējās dienas kursus).

23. Vidējie svērtie ārvalstu valūtu (izņemot bezskaidrās naudas norēķinus) maiņas kursi (27. tabula)
Tabulā atspoguļoti kredītiestāžu un valūtas maiņas kapitālsabiedrību skaidrā naudā veikto ārvalstu valūtu maiņas darījumu vidējie svērtie kursi attiecīgajā ārvalstu valūtā par vienu eiro.

Vispārējas piezīmes

Banku un monetārajā statistikā izmantota sektoru klasifikācija, kas noteikta EKS 2010, kura grupē institucionālās vienības sektoros pēc institucionālo vienību galvenajām funkcijām, uzvedības un mērķiem un vietējās darbības veida vienības nozarēs pēc izmantotajiem resursiem un ražošanas procesa un produktu izlaides.

Par statistikas sagatavošanā lietotajiem pārskatiem vairāk sk. "MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijās", bet par statistikā izmantoto sektoru klasifikāciju – tēmā "Klasifikācijas sistēmas".