Tabulā "Galvenie procentu likmju statistikas rādītāji" atspoguļotas starpbanku procentu likmes, kā arī vidējās svērtās procentu likmes monetāro finanšu iestāžu (MFI) darījumiem ar rezidentu mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām. Starpbanku procentu likmes sniegtas dažāda termiņa eiro un ārvalstu valūtu kredītiem: dienas, līdz mēnesim, no viena līdz trim mēnešiem un ilgāk par trim mēnešiem. Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumiem ar rezidentu mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām atainotas kredītiem, termiņnoguldījumiem un pieprasījuma noguldījumiem, sīkāk izdalot MFI darījumus ar nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām, kā arī eiro un ārvalstu valūtu darījumus. Šo rādītāju avots ir Latvijas Bankas dati.

Tabulā "Vidējās svērtās procentu likmes monetāro finanšu iestāžu darījumos ar rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām" uzrāda apkopoto informāciju par jaunajiem darījumiem (līgumiem) un darījumu atlikumiem. Informācija par monetāro finanšu iestāžu (MFI) piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem eiro un ASV dolāros parādīta dalījumā pēc termiņa un sektora.Rezidentu nefinanšu sabiedrībām atsevišķi izdalīti kredīti ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu. Kredītu dalījumā pēc veida atsevišķi norādīti kredīti ar nodrošinājumu vai garantiju.MFI procentu likmju statistika ietver statistikas datus, kuri tiek vākti no Latvijas Republikā reģistrētajām MFI, t.i., no kredītiestādēm, ārvalstu kredītiestāžu filiālēm un krājaizdevu sabiedrībām, atbilstoši Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija Noteikumiem Nr. 133 "Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi". MFI procentu likmju statistikas sagatavošanu nosaka ECB Regula Nr. ECB/2013/34 par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem(līdz 2015. gada 1. janvārim – ECB/2001/18). Dati tiek aktualizēti reizi mēnesī.

Tabulā "Jauno darījumu un pārskatīto kredītu apjomi MFI darījumos ar rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām (eiro veiktie darījumi)" uzrāda apkopoto informāciju par jaunajiem darījumiem (līgumiem), kas veikti eiro. Kredīti parādīti dalījumā pēc veida un sektora. Kredītu dalījumā pēc veida atsevišķi norādīti jaunie kredīti un pārskatītie kredīti.MFI procentu likmju statistika ietver statistikas datus, kuri tiek vākti no Latvijas Republikā reģistrētajām MFI, t.i., no kredītiestādēm, ārvalstu kredītiestāžu filiālēm un krājaizdevu sabiedrībām, atbilstoši Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija Noteikumiem Nr. 133 "Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi". MFI procentu likmju statistikas sagatavošanu nosaka ECB Regula Nr. ECB/2013/34 par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem(līdz 2015. gada 1. janvārim – ECB/2001/18). Dati tiek aktualizēti reizi mēnesī.

Tabulā "Kredītu procentu likmes iekšzemes starp banku tirgū" uzrāda vidējās svērtās procentu likmes, kuras bankas piemēro citām MFI un citiem finanšu starpniekiem izsniegtiem kredītiem eiro un ārvalstu valūtās dalījumā pēc termiņa. Dati tiek vākti no Latvijas kredītiestādēm atbilstoši Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija Noteikumiem Nr. 102 "Naudas tirgus darījumu pārskata sagatavošanas noteikumi". Dati tiek aktualizēti reizi mēnesī.

Informācija par sektoru klasifikāciju banku un monetārajā statistikā atrodama šeit.